Hvem er Else Hus

Else Hus er et specialiseret regionalt Bo- og dagtilbud for voksne mennesker over 18 år, med udviklingshæmning og autisme.

Alle beboerne bærer diagnosen autisme og psykisk udviklingshæmning.

Beboernes funktion/udviklingsalder vurderes til, at befinde sig på et niveau svarende til imellem 6 måneder og 6 år.

Fælles for beboerne på Else Hus er, at alle har behov for omfattende hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner samt en genkendelig og forudsigelig hverdag, som er tilrettelagt ud fra den enkeltes ressourcer og behov.

Vi arbejder ud fra vores fælles kerneopgave som er: at skabe udvikling, trivsel og omsorg for derigennem at højne livskvaliteten for den enkelte beboer.

Vores udgangspunkt er, at alle beboere gør det bedste de kan. Vores opgave er, at skabe de bedst mulige rammer, for denne enkeltes mulighed for inddragelse i eget liv og livsmestring.

Den pædagogiske indsats tilrettelægges på en måde, der individuelt understøtter beboernes ressourcer bedst muligt, med kompensation for funktionsnedsættelser, hvor det er nødvendigt.

Vi tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel indsats i forhold til den enkelte beboer.

I vores valg af metoder tager vi udgangspunkt i anerkendt viden og den velfærdsteknologiske udvikling, der knytter sig hertil.

Else Hus tilbyder også løsning af opgaver, hvor kommunerne har behov for etablering af særforanstaltninger for beboere med problemskabende adfærd.

Else Hus rummer tre selvstændige bo-enheder med seks lejligheder i hver enhed, vores dagtilbud, som benyttes af alle vores beboere, samt to særforanstaltninger, som er beliggende på en gammel gård i Lejre.

Nye medarbejdere/job/Studerende

Intro program:

Som ny medarbejder på Else Hus, får man en mentor, som er ansvarlig for det planlagte introduktions program.

Introduktionsprogrammet kommer rundt om arbejdet i vores daglige praksis, med særlig fokus på kendskab til beboerne, men også på introduktion til dokumentation, medicinhåndtering, politikker, kvalitetsarbejdet, diverse IT-systemer og alarmer samt Else Hus som organisation.

På Else Hus er vores vikarer en vigtig ressource, i forhold til planlagt fri/ferie/kurser etc. og ved akut opstået sygdom.

Vi annoncerer ved behov men ellers er det altid en mulighed, at sende en uopfordret ansøgning. Det gøres via vikar ansøgningen 

Stillingsopslag ved ledige stillinger:

Der er i øjeblikket ingen stillingsopslag.

Alle ansøgere kommer til en personlig samtale, inden det besluttes, om vi finder ansøgeren kvalificeret som vikar. Herefter aftales introduktion på Else Hus.

Vi afholder to vikarmøder årligt, hvor vores vikarer har mulighed for indflydelse på dagsordenen.

Her udover er der et fagligt tema på mødet.

Pædagogstuderende:

Vi er uddannelsessted for pædagogstuderende

Vi har én diplomuddannet praktikvejleder. Praktikforløbene planlægges i videst muligt omfang i en af de enheder, hvor vores praktikvejleder er ansat.

Stillingsopslag ved ledige stillinger:

Der er i øjeblikket ingen stillingsopslag

Alle ledige stillinger slås op og søges via det elektroniske rekrutteringssystem.