Organisation

På Else Hus er vi organiseret med en øverste ledelse (forstander og stedfortræder) og fire afdelingsledere.

En afdelingsleder for de to særforanstaltninger, en afdelingsleder for hus 11 og hus 13, en afdelingsleder for hus 15 og Dagcenteret, og en afdelingsleder der er ansvarlig for arbejdstidsplanlægning på tværs af organisationen.

Derudover har vi ansat teknisk/administrativt personale der servicerer på tværs af organisationen.

Visitation til Else Hus sker via egen sagsbehandler. Vi stiller os gerne til rådighed for en samtale og hvis der ønskes et besøg på stedet.
I respekt for vores beboere viser vi ikke boligerne frem.

Boligerne på Else Hus er etableret i samarbejde med OK-Fonden og opført efter lov om almene boliger § 105, stk. 2 jf. § 115, stk. 2 og 4.
Den pædagogiske hjælp og støtte ydes efter § 83-87 og § 102 jf. § 5, stk. 3 i Lov om Social Service.
Vores aktivitets- og samværstilbud er oprettet efter § 104 i Lov om Social Service.
Vores solisttilbud er oprettet efter § 108 i Lov om Social Service.

Vi arbejder ud fra Dansk kvalitetsmodel på det Sociale område (Danske regioner) og, som en del af Region Sjælland, arbejder vi efter Regionens politikker og retningslinjer.
Vi arbejder ligeledes efter kvalitetsmodel struktureret i syv temaer jf. lov om Socilaltilsyn.

Socialtilsyn Øst forestår driftsorienteret tilsyn og godkendelse af Else Hus en gang årligt.
Vi modtager ligeledes tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet, Styrelsen for patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen og brandeftersyn af Falck.

På Else Hus er vi omkring 70 fastansatte medarbejdere, samt 15-20 vikarer.
Vores medarbejdergruppe er sammensat af primært pædagoger, omsorgsmedhjælpere, sundhedsfaglige medarbejdere, administrative medarbejdere samt teknisk/administrativt personale.

Vores MED-udvalg fungerer efter Region Sjællands MED-struktur. Vores MED-struktur er enstrenget, hvilket betyder, at MED-udvalget også fungerer som arbejdsmiljøudvalg.
Jf. MED-aftalen afholdes der som minimum et møde i kvartalet, med mulighed for afholdelse af flere møder hvis det vurderes nødvendigt.
MED-udvalget drøfter og behandler sager der vedrører Else hus som organisation, herunder sygefravær, kompetenceudvikling, arbejdsmiljøarbejdet/indsatser, etc.

Alle enheder afholder personalemøder hver 14. dag.
Her drøftes vores pædagogiske praksis i forhold til enkelte beboere, men også i forhold til enheden generelt, her indgår også arbejdet omkring mål og delmål.
Ekstern supervision er med til at understøtte og udvikle vores pædagogiske praksis.

På Else Hus har vi et pårørenderåd, hvor der sidder en repræsentant fra hver bo-enhed. Repræsentanterne vælges for to år af gangen.
Pårørenderådet holder møde fire gange årligt. I møderne deltager forstander og stedfortræder, ved behov deltager afdelingslederne og pedellen.
Der er dagsorden og referat fra alle møder.